دوشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۳

كخ

از ديشب يك فكر مثل يك كرم كوچك افتاده توي مغزم. به همه‌ي پستوها سر مي‌زند، همه‌ي فكرهاي ديگر را، همه‌ي طرح‌ها را زير و رو مي‌كند، خاطرها را بازخواني مي‌كند، پروژه‌ها را بازنويسي مي‌كند. من اين كرم را دوست دارم..

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP