دوشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۸۳

Comments as manifestation of Deleuzian Rhizome

چند وقت پيش در يادداشتي براي مفهوم ريزومه‌ي دولوز "ريشه‌جوش" و "كونه‌جوش" را پيشنهاد دادم. يكي از خوانندگان نظري داده كه از اصل يادداشت خواندني‌تر است و همان اصل ريزومه‌ي دلوزي را متداعي مي‌شود.
اين مطلب را هم ببيند.

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008, Modified by Esmail Yazdanpour

Back to TOP